Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

                      

   

 

Ръководство

Осман Мехмедов – Директор

Хасан Рамадан Мехмед – ЗД по УД

 

Учители в начален етап

Нуртен Исмаил Акиф – Старши учител в НЕ

Есма Ахмед Али – Старши учител в НЕ

Фатме Кязим Исмаил – Старши учител в НЕ

Ясемин Осман Мехмед – Старши учител в НЕ

Айше Кадир Ахмед – Старши учител ЦОУД

Айше Мехмед Адем – Учител в ЦОУД 

Емне Адем Юсуф – Учител  ЦОУД

Севгин Насъф Осман  – Учител ЦОУД

Емине Исмет Маджар – Учител ЦОУД

 

 

Учители в прогимназиален  етап:

 

Емине Алиосман Халис – Ст. учител по БЕЛ

Фатме Исмаил Ахмед – Ст. учител по БЕЛ

Мийрем Билял Мехмед – Ст. учител по Английски език

Гюлсюм Мехмед Халил – Ст. учител по География и икономика

Фатмегюл Адем Джелил –  Ст.учител по Физическо възпитание и спорт

Юмухан Азис Хаккъ – Ст. учител по История и цивилизация

Фатме Хюсеин Халил – Ст. учител по Биология и ЗО

Нефисе Изет Осман – Ст. учител ЦДО

Зийнеб Хасан Ахмед  – Учител ЦДО

 

 

Учители в  гимназиален  етап:

 

Пенка Самуилова Лесова – Ст. учител по БЕЛ

Неджибе Исмаил Халил – Ст. учител по БЕЛ

Сание Реджеб Сали – Ст. учител по АЕ

Нефисе Шабан Мехмед – Ст. учител по Математика

Исмаил Ремзи Маджар – Учител по ИТ

Зийнеб Мехмед Осман – Ст. учител  по ИТ

Хава Мехмед Муса –  Ст. учител по Биология и ЗО

Юсеин Мусин Бейлюл – Учител по История и цивилизации

Айше Карани Халил – Учител по География и икономика

Айше Недим Мустафа - Ст. учител по География и икономика

Айше Ереджеб Бейтула – Ст. учител по ХООС

Зийнеб Исмет Хюсеин – Ръководител направление "ИКТ" ; Учител по Информатика и ИТ

Хюсеин Хюсеин Ахмед  – учител по Физическо възпитание и спорт

 

 

 

Непедагогически персонал

Зийнеб Хюсеин Мехмед – Счетоводител

Анифе Ахмед Осман – Завеждащ административна служба

Семра Алиосман Неджиб – Домакин

Мийрем Хюсеин Мехмед - образователен медиатор

Озлем Мехмед Назиф - помощник на учителя