Информация

 

Календар

 

Контакти

 

 

Документи

Уч. 2023/2024г.

 

Стратегия за развитието на СУ "Димитър Полянов"  за периода 2023-2028г.
План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие 2023-2028г.
Годишен план за изпълнение на стратегическите цели на СУ "Димитър Полянов" за учебната 2023/2024г.
Правилник за за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Програма за усвояване на българския книжовен език 
Правила за работа с електронен дневник
План за превенция на разпространението и употребата на наркотични вешества в СУ "Димитър Полянов" с. Трънак
Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ "Димитър Полянов" с. Трънак
 План за квалификационната дейност
Етичен кодекс на училищната общност
План за защита при бедствия, аварии и катастрофи
План за дейностите по безопасност на движението по пътищата
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза, агресията и насилието в училище
Процедура за осъществяване на подбор при назначаване на персонал 
Годишен план за контролната дейност на директора 
Годишен комплексен план
Тематичен план на заседанията на педагогическия съвет
Програма за приобщаващо образование
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността на училището
Форми на обучение
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г. :
 УУП 1- 4 клас 
УУП 5 клас
УУП 6 клас
УУП 7 клас
УУП 8А клас
УУП 8Б клас
УУП 9 клас
УУП 10А клас
УУП 10Б клас
УУП 11А клас
УУП 11Б клас
УУП 12А клас
УУП 12Б клас
Индивидуален учебен план 12А клас

Уч. 2022/2023г.

Етичен кодекс на работещите с деца в СУ "Димитър Полянов"

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата

План за квалификационна дейост

План за действие при утежнена зимна обстановка

План за противодействие на тероризма

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза, агресията и насилието в училище

Годишен комплексен план за уч. 2022/2023г.

Годишна училишна програма за ЦОУД за уч. 2022/2023г.

Календарен план на дейностите през учебната 2022/2023г.

План за защита при бедствия 2022/2023г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на Средно училище "Димитър Полянов"

Проргама за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на ученици

Тематичен план на заседанията на педагогическия съвет

Процедура за осъществяване на подбор при назначаване на персонал в Средно училище "Димитър Полянов"

Годишен план за контролната дейност на директора на СУ "Димитър Полянов"


Уч 2021/2022г.

Стратегия за развитието на СУ "Димитър Полянов" за периода 2020-2024г.

Заповед за утвърждаване на график за допълнителни консултации през първи учебен срок на учебна 2021/2022г.

План за защита при бедствия 2021/ 2022г.

Годишна училищна програма за ЦОУД за уч. 2021/ 2022г.

Програма за превенция на ранното напускане на ученици 2021/ 2022г.

Програма за предоставяне на равни възможности

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на училището

Годишен комплексен план за уч. 2021/2022г.

Училищни учебни планове за уч. 2021/2022 г.

Заповед - утвърждаване на формите на обучение за уч. 2021/2022г.

Форми на обучение за уч. 2021/2022г.

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022 година